Thứ Hai , 20 Tháng Tám 2018

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin