Thứ Tư , 5 Tháng Tám 2020

Benzylpenicilin và phenoxymethylpenicilin