Thứ Sáu , 15 Tháng Mười 2021

Dịch truyền

Glucose – Dịch truyền

Glucose là Infusion glucose 5% (isotonic), 10% - 50% (hypertonic). Dịch truyền. Dung dịch dùng trong mất nước và điện giải, rối loạn cân bằng kiềm - toan.

Xem tiếp