Thứ Ba , 3 Tháng Mười 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Văn Huỳnh Minh Hằng

Văn Huỳnh Minh Hằng
Everything happens for a reason.
Nơi làm việc: Quy Nhơn
Ngành: Marketing
Chuyên ngành: Social Media
Quá trình đào tạo: 

Cử nhân sư phạm 2013 
Chuyên viên truyền thông 2014

 

TRANSLATE with x

English

Arabic
Hebrew
Polish

Bulgarian
Hindi
Portuguese

Catalan
Hmong Daw
Romanian

Chinese Simplified
Hungarian
Russian

Chinese Traditional
Indonesian
Slovak

Czech
Italian
Slovenian

Danish
Japanese
Spanish

Dutch
Klingon
Swedish

English
Korean
Thai

Estonian
Latvian
Turkish

Finnish
Lithuanian
Ukrainian

French
Malay
Urdu

German
Maltese
Vietnamese

Greek
Norwegian
Welsh

Haitian Creole
Persian

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[“ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[“Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW
<!–a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> </a–>
Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
” title=””>” onclick=”this.select()”> Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(“div”); origLangDiv.id = “OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = “ORIGINAL: “; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(‘LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[“LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ” title=””>

Văn Huỳnh Minh Hằng
Everything happens for a reason.
Nơi làm việc: Quy Nhơn
Ngành: Marketing
Chuyên ngành: Social Media
Quá trình đào tạo: 

Cử nhân sư phạm 2013 
Chuyên viên truyền thông 2014

 

TRANSLATE with x

English

Arabic
Hebrew
Polish

Bulgarian
Hindi
Portuguese

Catalan
Hmong Daw
Romanian

Chinese Simplified
Hungarian
Russian

Chinese Traditional
Indonesian
Slovak

Czech
Italian
Slovenian

Danish
Japanese
Spanish

Dutch
Klingon
Swedish

English
Korean
Thai

Estonian
Latvian
Turkish

Finnish
Lithuanian
Ukrainian

French
Malay
Urdu

German
Maltese
Vietnamese

Greek
Norwegian
Welsh

Haitian Creole
Persian

var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[“ar”,”bg”,”ca”,”zh-CHS”,”zh-CHT”,”cs”,”da”,”nl”,”en”,”et”,”fi”,”fr”,”de”,”el”,”ht”,”he”,”hi”,”mww”,”hu”,”id”,”it”,”ja”,”tlh”,”ko”,”lv”,”lt”,”ms”,”mt”,”no”,”fa”,”pl”,”pt”,”ro”,”ru”,”sk”,”sl”,”es”,”sv”,”th”,”tr”,”uk”,”ur”,”vi”,”cy”]; var LanguageMenu_values=[“Arabic”,”Bulgarian”,”Catalan”,”Chinese Simplified”,”Chinese Traditional”,”Czech”,”Danish”,”Dutch”,”English”,”Estonian”,”Finnish”,”French”,”German”,”Greek”,”Haitian Creole”,”Hebrew”,”Hindi”,”Hmong Daw”,”Hungarian”,”Indonesian”,”Italian”,”Japanese”,”Klingon”,”Korean”,”Latvian”,”Lithuanian”,”Malay”,”Maltese”,”Norwegian”,”Persian”,”Polish”,”Portuguese”,”Romanian”,”Russian”,”Slovak”,”Slovenian”,”Spanish”,”Swedish”,”Thai”,”Turkish”,”Ukrainian”,”Urdu”,”Vietnamese”,”Welsh”]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid=’__LanguageMenu_popup’;

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW
<!–a id="TwitterLink" title="Share on Twitter"> </a–>
Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
” title=””>” onclick=”this.select()”> Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(“div”); origLangDiv.id = “OriginalLanguageDiv”; origLangDiv.innerHTML = “ORIGINAL: “; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init(‘LanguageMenu’, LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[“LanguageMenu”] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ” title=””>

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ