Thứ Hai , 16 Tháng Một 2017

Atenolol – Thuốc chống tăng huyết áp

Xem Mục 12.1.

Atenolol - Thuốc chống tăng huyết áp

Hình:

http://nidqc.org.vn/duocthu/458/  • error: