Thứ Hai , 15 Tháng Tám 2022

Bài 2.15: Tóm tắt

Bài viết thứ 30 trong 47 bài thuộc chủ đề Khóa học an toàn Vắc xin
 

Biên dịch : Trần Vinh Quang

Hiệu đính: BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên, BS.Nguyễn Khởi Quân, TS.BS Nguyễn Hữu Châu Đức

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc học xong Module 2. Đây là những điểm chính mà bạn đã học:

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/summary-module2.html