Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Tài liệu y học Tài liệu sưu tầm Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Bộ sách Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (WHO)

Bộ sách Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (WHO)

Bài viết thứ 1 trong 7 bài thuộc chủ đề Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
 

Sau hơn 30 năm, thông qua sự nỗ lực hợp tác của các tổ chức khác của Liên Hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức của người khuyết tật, Bộ sách “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” đã mở ra một chiền lược đa ngành để giải quyết nhu cầu đa dạng hơn của người khuyết tật, đảm bảo sự tham gia và hòa nhập trong xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật.

A1

Tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý chương trình PHCN dựa vào cộng đồng những gợi ý thiết thực về cách thức phát triển, đẩy mạnh chương trình và đảm bảo rằng người khuyết tật và thành viên trong gia đình họ có thể tiếp cận được các lợi ích về chăm sóc y tế, giáo dục, sinh kế, và những khía cạnh xã hội khác. Các hướng dẫn cũng tập trung sâu vào vấn đề trao quyền thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho hòa nhập và tham gia của người khuyết tật, thành viên gia đình họ và cộng đồng trong tất cả các quy trình phát triển và ra quyết định. Các hướng dẫn cũng khuyến khích việc đánh giá chương trình PHCN dựa vào cộng đồng và trong tương lai, triển khai các nghiên cứu về hiệu quả và hiệu suất của chương trình trong những bối cảnh khác nhau.

Mục tiêu của tài liệu

 • Cung cấp hướng dẫn về cách thức để phát triển và củng cố các chương trình PHCN dựa vào cộng đồng, phù hợp với bản đề xuất chung về PHCN dựa vào cộng đồng từ hội nghị Hensilki và Công ước về Quyền Người khuyết tật
 • Đẩy mạnh PHCN dựa vào cộng đồng như một chiến lược cho sự phát triển hòa nhập dựa vào cộng đồng nhằm đẩy mạnh sự lồng ghép vấn đề khuyết tật trong các chương trình phát triển chung, và đặc biệt là trong giảm thiểu đói nghèo.
 • Hỗ trợ những người thực hiện chương trình đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật và gia đình họ bằng việc tạo thuận lợi trong tiếp cận các vấn đề y tế, giáo dục, sinh kế và xã hội.
 • Khuyến khích những người thực hiện chương trình tạo điều kiện trao quyền cho người khuyết tật và gia đình của họ thông qua việc khuyến khích sự hòa nhập và tham gia của họ vào quá trình phát triển và ra quyết định.

Đối tượng sử dụng của tài liệu hướng dẫn

Đối tượng sử dụng chính:

 • Những nhà quản lý chương trình PHCN dựa vào cộng đồng

Các đối tượng sử dụng khác:

 • Nhân viên chương trình PHCN dựa vào cộng đồng;
 • Nhân viên y tế cộng đồng, giáo viên, nhân viên xã hội và các nhân viên phát triển cộng đồng khác.
 • Người khuyết tật và gia đình;
 • Các tổ chức của Người khuyết tật và các nhóm tự lực;
 • Nhân viên của Chính phủ tham gia vào các chương trình khuyết tật, đặc biệt là lãnh đạo và nhân viên các chính quyền địa phương;
 • Nhân viên của các tổ chức phát triển, các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, các nhà nghiên cứu và lý luận.

Phạm vi của hướng dẫn

Hướng dẫn chủ yếu tập trung nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan của những khái niệm then chốt, xác định mục tiêu và tác động chương trình PHCN dựa vào cộng đồng nên hướng đến, và cung cấp gợi ý các hoạt động nên thực hiện để đạt được những mục tiêu trên.

(Hướng dẫn không phải là tài liệu mang tính chất quy định bắt buộc, không được thiết kể để trả lời những câu hỏi cụ thể liên quan đến bất kỳ dạng khuyết tật cụ thể nào hay cung cấp những khuyến nghị về can thiệp kỹ thuật/y học, không cung cấp các hướng dẫn triển khai chương trình theo các bước cụ thể).

Các hướng dẫn được thể hiện qua 07 cuốn sách nhỏ riêng biệt:

 • Quyển 1 – Phần giới thiệu: Cung cấp tổng quan về khuyết tật, Công ước về Quyền Người khuyết tật, Sự phát triển của PHCNDVCĐ, và Ma trận PHCNDVCĐ. Trong quyển 1 cũng có nội dung về Quản lý PHCN dựa vào cộng đồng : Cung cấp tổng thể về chu trình quản lý và liên hệ đến việc phát triển và củng cố các chương trình PHCN dựa vào cộng đồng.
 • Quyển 2-6 – Mỗi quyển sẽ trình bày một trong 5 hợp phần của PHCN dựa vào cộng đồng (y tế, giáo dục, sinh kế, xã hội và trao quyền.
 • Quyển 7 – Tài liệu bổ sung: bàn về 4 vấn đề cụ thể đã từng bị bỏ qua trong các chương trình PHCNDVCĐ trước đây, gồm: sức khỏe tâm thần, HIV/AIDS, bệnh phong và những thảm họa.

Nguồn bài viết từ

http://kcb.vn/vanban/tai-lieu-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong-2