Cộng hưởng từ tuyến vú

Cộng hưởng từ tuyến vú là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được sử dụng để phát hiện ung thư và các bất thường khác ở tuyến vú.