Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024

Dịch tễ học cơ bản [eBook]

Bài viết thứ 1 trong 6 bài thuộc chủ đề Tài liệu của WHO
 

Dịch tễ học là gì?

Đo lường sức khỏe và bệnh tật

Các thiết kế nghiên cứu

Các thống kê sinh học cơ bản

Tính nguyên nhân trong dịch tễ học

Dịch tễ học và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm

Các bệnh truyền nhiễm: giám sát dịch tễ học và phản hồi

Dịch tễ học lâm sàng

Dịch tễ học môi trường và nghề nghiệp

Dịch tễ học, chính sách y tế và lập kế hoạch y tế

Các bước đầu tiên trong dịch tễ học thực hành

Trả lời câu hỏi