Thứ Hai , 27 Tháng Mười Một 2023

Indapamid – Thuốc lợi tiểu thiazid

 

Xem Mục 12.

Indapamid - Thuốc lợi tiểu thiazid

Hình:

http://nidqc.org.vn/duocthu/532/