Thứ Năm , 27 Tháng Tư 2017

Sức khỏe và quyền con người [eBook]

Bài viết thứ 2 trong 6 bài thuộc ebook Tài liệu của WHO
 

Thông tin chính sức khỏe và quyền con người

Mối liên hệ giữa sức khỏe và quyền con người

Nghĩa vụ và cam kết của quốc gia đối với Quyền con người

Quyền về sức khỏe

Cách tiếp cận sức khỏe trên cơ sở Quyền con người  • error: