menu toggle
Hà Việt Nhật

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Hà Việt Nhật

Công tác hiện tại

Ngành

 Y Học Dự Phòng

Chuyên ngành

Quá trình học tập

2023

Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Khoa Vinh (2023)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Hà Việt Nhật

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN