menu toggle
Ths. Nguyễn Thị Thạch Hà

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths. Nguyễn Thị Thạch Hà

Công tác hiện tại

 Master of Translating and Interpreting tại Đại Học RMIT, Melbourne, Australia

Ngành

Biên dịch - Phiên dịch

Chuyên ngành

 Biên dịch - Phiên dịch

Quá trình học tập

Sinh viên Psychology tại Đại Học Melbourne, Australia

Biên, Phiên dịch tại Đại học RMIT, Melbourne, Australia (Thạc sĩ)

Điều dưỡng Y khoa tại Đại Học Melbourne, Australia (Thạc sĩ)

2008

Biên, phiên dịch tại Đại học Ngoại Ngữ Huế năm 2008 (Cử Nhân)

2004

Ngữ Văn tại Đại học Đà Lạt năm 2004 (Cử Nhân)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

3

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths. Nguyễn Thị Thạch Hà

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng