menu toggle
Trần Yến Danh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Trần Yến Danh

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

đang cập nhật

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

4

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Trần Yến Danh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng