menu toggle
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Công tác hiện tại

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Ngành

đang cập nhật

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

5

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng